Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6358 d7cc 420
Reposted fromsugikinator sugikinator viaweronikako weronikako

Reposted fromoopsiak oopsiak viaindeed indeed
(..) Sztuka - jedyna rzecz, która daje człowiekowi radość i broni go przed przekleństwem samotności. Nie wolno wątpić w sztukę, bo potem nic już nie zostaje, bo tylko sztuka jest jedynym ludzkim i czystym dźwiękiem w tym piekle hałasu i wściekłości...
— Marek Hłasko - Powiedz mi, kim byłem
8579 106d 420
Reposted fromhalfjohn halfjohn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl